Souhlas se zpracováním osobních údajů

pro nominujícího

V souvislosti se svým návrhem na nominaci beru na vědomí, že ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) budou organizací Maltézská pomoc, o.p.s., se sídlem Lázeňská 485/2, 118 00 Praha 1, IČO: 26708451, jako správcem osobních údajů ve smyslu shora označeného právního předpisu o ochraně osobních údajů, zpracovávány mé osobní údaje – jméno, příjmení, e-mail a telefon – to vše za účelem zajištění komunikace organizátorů se mnou pro potřeby administrace účasti mnou nominovaného na cenu Křesadlo – Cenu pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji a následné archivace údajů do doby vyhlášení ceny Křesadlo pro daný ročník a dále po dobu dvou let od tohoto vyhlášení. Dále beru na vědomí, že ve smyslu shora označeného právního předpisu budou zpřístupněny mé osobní údaje třetím osobám v rozsahu jméno, příjmení a povolání prostřednictvím webových stránek, médií a při vyhlašování nominovaných a oceněných.

Současně jsem si vědom/vědoma toho, že

mé osobní údaje mohou být předány organizací Maltézská pomoc, o.p.s., se sídlem Lázeňská 485/2, 118 00 Praha 1, IČO: 26708451, pověřeným zaměstnancům partnerů ceny Křesadlo – Ceny pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji, a to Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, statutárního města Brna, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, a Jihomoravského dobrovolnického centra z.s., se sídlem Bratislavská 210/26, 602 00 Brno, IČO: 26517230 za účelem zajištění komunikace organizátorů se mnou pro potřeby administrace účasti mnou nominovaného na cenu Křesadlo – Cenu pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji a následné archivace údajů do doby vyhlášení ceny Křesadlo pro daný ročník a dále po dobu dvou let od tohoto vyhlášení. Dále beru na vědomí, že ve smyslu shora označeného právního předpisu budou zpřístupněny mé osobní údaje třetím osobám v rozsahu jméno, příjmení a povolání prostřednictvím webových stránek, médií a při vyhlašování nominovaných a oceněných;

během předávání ocenění mohou být pořizovány fotografie a videozáznamy bez přímé identifikace osob, které budou použity pro potřeby organizátora a k jeho propagaci. V případě nesouhlasu s fotografováním/pořizováním videozáznamu mám povinnost na to pořadatele výslovně upozornit;

mně v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči organizaci Maltézská pomoc, o.p.s., náleží také právo požadovat informaci o zpracovávání mých osobních údajů, právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování mých osobních údajů, právo na opravu či doplnění mých osobních údajů, právo požadovat výmaz či blokování mých osobních údajů, právo na přenositelnost mých osobních údajů, právo požádat vysvětlení či podat k organizaci Maltézská pomoc, o.p.s., námitku ohledně zpracování mých osobních údajů a právo obrátit se se svou stížností či podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.